کاربر useful-friend - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر useful-friend

فعالیت توسط useful-friend

امتیاز: 8,520 امتیاز (رتبه بندی #4)
تیتر: کیومن
سوالات: 3 (2 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 45 (13 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 54
امتیاز مثبت: 18 سوال, 82 پاسخ
Gave out: 72 امتیازات مثبت, 28 امتیازات منفی
دریافت شده 52 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...