کاربر pcse7en - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر pcse7en

فعالیت توسط pcse7en

امتیاز: 2,320 امتیاز (رتبه بندی #12)
تیتر: ناظر
سوالات: 23 (13 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 12 (1 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 21
امتیاز مثبت: 12 سوال, 34 پاسخ
Gave out: 43 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
دریافت شده 19 امتیازات مثبت, 6 امتیازات منفی
...