کاربر mr-s-h-h - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر mr-s-h-h

فعالیت توسط mr-s-h-h

امتیاز: 5,050 امتیاز (رتبه بندی #6)
تیتر: کیومن
سوالات: 1 (1 انتخاب به عنوان بهترین پاسخ)
پاسخ ها: 29 (8 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 22
امتیاز مثبت: 11 سوال, 23 پاسخ
Gave out: 32 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
دریافت شده 33 امتیازات مثبت, 2 امتیازات منفی
...