کاربر hadiabbasi - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر hadiabbasi

فعالیت توسط hadiabbasi

امتیاز: 18,890 امتیاز (رتبه بندی #2)
تیتر: کیومن
سوالات: 28 (22 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 85 (35 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 151
امتیاز مثبت: 3 سوال, 106 پاسخ
Gave out: 109 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
دریافت شده 100 امتیازات مثبت, 5 امتیازات منفی
...