کاربر admin - پرسش و پاسخ کیوت

کاربر admin

فعالیت توسط admin

امتیاز: 23,310 امتیاز (رتبه بندی #1)
تیتر: کیومن
سوالات: 3 (3 با بهترین پاسخ انتخاب شده)
پاسخ ها: 97 (48 انتخاب به عنوان بهترین)
دیدگاه ها: 96
امتیاز مثبت: 11 سوال, 32 پاسخ
Gave out: 40 امتیازات مثبت, 3 امتیازات منفی
دریافت شده 127 امتیازات مثبت, 0 امتیازات منفی
...